0 اعضای ایرانی انجمن حسابداران داخلی آمریکا (IIA) در حال مذاکره برای تشکیل شعبه انجمن حسابرسان داخلی آمریکا در ایران هستند . چهار ایرانی که اخیرا به عضویت این انجمن حرفه ای پذیرفته شده اند  فرامرزمحمدی ،  امین افشین منش ،  سید حسین عمادی  و معصومه آذریون نام دارند و پیش از این نیز علی امانی ، غلام حسین دوانی ، نوید خالدی زاده ، ذبیح اله رضایی ، ناصرامیدواری ، رضا مستاجران ، عادل بهرامی ، مسعود یاورفر ، شاهین اعطایی ، عبدالکریم زاهدی منش ، محمد خدمتی ، حمیدرضا ارجمندی و پرویز شایسته شجاعی به عضویت انجمن حسابرسان داخلی آمریکا درآمده بودند .

0 موسسه حسابرسی یکتا تدبیر به عنوان اولین موسسه حسابرسی ایرانی به عضویت انجمن بین المللی آموزش و تحقیقات حسابداری آمریکا پذیرفته شده و آقای کاظم وادی زاده مدیر عامل موسسه نیز به عضویت پیوسته انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا درآمده است .

*hesab 20* این موفقیت را به اعضای فوق و موسسه حسابرسی یکتا تدبیر و به تمام حسابرسان ایرانی تبریک گفته و موفقیت روز افزونشان را آرزومند است .